In de gemeente Venlo

_BT Clear
>

Sessie buurtbudget Vastenavondkamp

Meedenken over de aanpak van armoede?

Laat van je horen!

Eind oktober is de gemeente Venlo begonnen met dialoogsessies over haar armoedebeleid. Deze praatsessies hadden als doel om het beleid in de toekomst beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners uit allerlei verschillende levensfases. Inwoners met ideeën, kennis of ervaring kunnen zich nog aanmelden voor de slotbijeenkomst op 8 december. Armoede heeft invloed op de hele samenleving en juist de samenleving kan een groot deel van de oplossing zijn.

_BT Clear

Gevolgen van armoede

Naar schatting zijn er in Nederland meer dan een miljoen mensen die in armoede leven. Men spreekt van armoede als je voor langere tijd niet voldoende geld hebt om te zorgen voor eten, huisvesting, kleding en zorgverzekering. Armoede heeft grote gevolgen, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen die in armoede leven, ervaren meer stress en hebben vaker chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Door armoede kunnen mensen vaak niet meedoen aan de maatschappij wat kan leiden tot een sociaal isolement.

“Armoede kan iedereen overkomen. Mede daarom investeren we in een beleid dat onder andere verschillende levensfases en behoeften ondersteunt en uitgaat van de kracht en talent van het individu”

Yvonne Kentjens,
beleidsadviseur Schulden en Armoede

Nieuw beleid

Ook in Venlo zijn er inwoners die onder de armoedegrens leven. Daarom wil de gemeente haar huidige beleid beoordelen en bijstellen om ervoor te zorgen dat minder inwoners en kinderen in armoede moeten leven en opgroeien. Dialoogsessies met inwoners vormen het startpunt van deze aanpassing van het armoedebeleid. Tijdens de dialoogsessies gaat de gemeente in gesprek met inwoners uit allerlei verschillende levensfases om te horen waar ze mee te maken krijgen en waar ze tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen die 18 jaar worden of ouderen met een AOW. Op basis van de resultaten gaat de gemeente Venlo over tot de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda. Er is ook aandacht voor positieve gezondheid om (kwetsbare) inwoners te helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid.

Slotbijeenkomst

Op 8 december organiseert gemeente Venlo een slotbijeenkomst met de resultaten van alle gesprekssessies als onderwerp. Inwoners kunnen tijdens deze laatste bijeenkomst nog actief meewerken aan de laatste puntjes op de i. Welke conclusies over armoede moeten meegenomen worden in het nieuwe beleid?

Aanmelden kan door een email te sturen naar [email protected] ovv slotbijeenkomst. Telefonisch aanmelden kan ook via 14 0 77.

Geldzorgen en schuldhulpverlening

Maak je je zorgen over geld of heb je schulden? Je kunt bij financiële zorgen zelf contact opnemen met de gemeente Venlo. Dat kan ook als er nog geen schulden of betalingsachterstanden zijn. De gemeente gaat samen met jou op zoek naar oplossingen en helpt bij betalingsachterstanden. Bel voor schuldhulpverlening met 14077 optie 1, of mail naar [email protected].

Energie

(www.venlo.nl/energie)

geld

(www.venlo.nl/geld)

Bron: www.venlo.nl

_BT Clear

Ondersteuning bij energieproblemen
Venlo-breed groots aangepakt

Door het instellen van het Venlofonds biedt gemeente Venlo een breed maatregelenpakket voor de hele samenleving. Het pakket biedt ondersteuning bij de hoge energielasten waar veel gezinnen, verenigingen en andere instellingen mee te maken hebben. De ondersteuning en tegemoetkoming richt zich op vijf pijlers: extra ondersteuning van huishoudens, het ondersteunen van verenigingen en maatschappelijke organisaties, extra inzet op verduurzaming, tegenmoetkomen van basisscholen en het voorkomen van uitzettingen door woningcoorperaties,. Met deze maatregelen hoopt gemeente Venlo waar ze kan het leed van haar inwoners te verzachten.

_BT Clear

Met de opdracht van de raad heeft gemeente Venlo het ‘Venlofonds’ in het leven geroepen om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen, wanneer ze te maken krijgen met gestegen energielasten. Veel organisaties hebben nu te maken met extreem gestegen energiekosten. En dat heeft mogelijk grote gevolgen, zoals activiteiten die niet meer door kunnen gaan of zelfs dreigende sluitingen. Met het Venlofonds bieden we deze organisaties extra ondersteuning.

Maar daar stopt het niet. Zo wordt volop ingezet op het ondersteunen van gezinnen die het moeilijk hebben, door het verstrekken van een eenmalige energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Dit was eerst maximaal 120% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt bij deze doelgroep sterk ingezet op vroegsignalering en preventie.

Verder worden direct een aantal maatregelen genomen voor alle kinderen in het basisonderwijs. Venlo zorgt ervoor dat er voor hen voldoende voeding is, door het aanbieden van fruit, groente en waar nodig, gratis lunches. Zo kunnen kinderen met lege boterhammentrommeltjes toch gezond eten. De doelen op het gebied van duurzaamheid, waarmee mensen ook structureel uit de nood worden geholpen door energiezuinigere woningen, worden met dit plan versneld uitgevoerd.

Investering

Het Venlofonds is in het leven geroepen voor de tegemoetkoming van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hiervoor geldt een subsidieplafond van maximaal 1,67 miljoen. Enkele regelingen liepen al, zoals de energietoeslag. Met een extra investering kan de grens van 120% naar 150% van de bijstandsnorm worden verhoogd en kunnen nog meer gezinnen geholpen worden. De overige beraamde investeringen hangen nauw samen met het aantal aanvragen dat gaat binnenkomen.

Aanvragen

De uitvoering van de regelingen worden op dit moment verder vorm en inhoud gegeven. Zodra formulieren voor aanvragen beschikbaar zijn, wordt dit gemeld via de social mediakanalen van de gemeente. Daarnaast worden verenigingen en maatschappelijke organisaties actief benaderd met meer informatie over de specifieke regelingen. Onze partners in het veld worden geïnformeerd en gevraagd om hun cliënten te wijzen op de verschillende extra regelingen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Venlo worden bereikt.

Meer informatie over de energietoeslag en de voorwaarden is te vinden via www.venlo.nl/energietoeslag

Meer informatie over regelingen bij geldzorgen is te vinden via www.venlo.nl/geldzorgen

Meer informatie over verduurzaming is te vinden via www.venlo.nl/energie

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear