Het nieuwe zorgstelsel

We hebben in Nederland sinds 1 januari een nieuw zorgstelsel. De belangrijkste veranderingen zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. In het schema hieronder vindt u per wet een toelichting. U kunt bekijken wat op uw situatie van toepassing is.

_BT Clear

Wet maatschappelijke ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat u, als volwassen inwoner van Vught of Cromvoirt, ondersteuning kunt krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en zoveel mogelijk mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Ondersteuning en zorg

 • Hulp bij het huishouden
 • Hulpmiddelen
 • Mobiliteit
 • Woonvoorzieningen
 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf (logeerfunctie)
 • Beschermd wonen
 • Persoonlijke verzorging (deels)

Uitvoering

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. In veel gemeenten wordt dat gedaan door sociale wijkteams. In Vught heet het sociale wijkteam Wegwijs+. De mate en vorm van ondersteuning is maatwerk. Wegwijs+ kijkt samen met u wat u zelf kunt organiseren en regelen. Daarbij speelt mee of u kinderen of kennissen hebt die wat voor u kunnen doen. Of dat een vrijwilliger of vrijwilligersdienst ingeschakeld kan worden. De gemeente kan u helpen om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en eigen oplossingen te vinden. Als dat niet mogelijk is, kunnen er maatwerkvoorzieningen via de Wmo worden ingezet.

Zorgverzekeringswet

In de zorgverzekeringswet is medische zorg (zoals bezoek aan de dokter en het ziekenhuis, medicijnen), geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (GGZ-behandelingen) en de behandeling van zelfstandig wonende mensen, die een zintuiglijke beperking (bijvoorbeeld doof, blind of slechtziend) hebben, geregeld.

Ondersteuning en zorg

 • Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleegkundige zorg)
 • Persoonlijke verzorging bij (hoog risico op) behoefte aan medische zorg/verpleging
 • GGZ-behandeling (bijv. autisme, depressie) • Palliatieve zorg (als de verwachting is dat men overlijdt)
 • Intensieve kindzorg (hoog verpleegkundige inzet kind thuiszorg). Zorg voor kinderen tot 5 jaar met een ernstige meervoudige handicap (thuis)
 • Eerstelijns zorg (huisarts, fysiotherapie, psycholoog etc.)
 • Dagbehandeling
 • Crisiszorg
 • Behandeling voor mensen met een zintuiglijke beperking (doof, blind of slechtziend bijvoorbeeld)

Uitvoering

De zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw zorgverzekeraar. Hebt u een basiszorgverzekering? Dan krijgt u minder vergoed dan als u zich aanvullend hebt verzekerd. U komt voor bepaalde zorg of ondersteuning in aanmerking met een doorverwijzing (bijvoorbeeld van de huisarts). Het uitgangspunt is dat de zorg niet langer dan drie jaar nodig is.

Wet langdurige zorg

In de Wet langdurige zorg is de zorg geregeld voor jongeren of volwassenen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Ondersteuning en zorg

 • Zorg met verblijf in een zorginstelling met en zonder behandeling
 • Vervangende zorg waarmee thuis dezelfde zorg wordt geboden als in een zorginstelling
 • Crisiszorg
 • Zorg voor kinderen ouder dan 5 jaar met een ernstige meervoudige handicap

Uitvoering

Het CIZ (Centrum voor indicatiestelling zorg) geeft een indicatie af. Deze indicatiestellling loopt meestal via de huisarts, maar iedereen kan een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Jeugdwet

In de jeugdwet is alle zorg tot 18 jaar geregeld, behalve als er langdurig dag en nacht toezicht en verzorging nodig is. We hebben het daarbij over kinderen met ernstig meervoudige beperking, psychische problemen of kinderen die intensieve medische of verpleegzorg nodig hebben.

Ondersteuning en zorg

 • Persoonlijke verzorging
 • Jeugd GGZ
 • Logeren, verblijf voor korter periode in een zorginstelling (respijtzorg)
 • Jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg
 • Begeleiding (ambulant, deeltijd en verblijf)
 • Behandeling (ambulant, deeltijd en verblijf)
 • Pleegzorg
 • Crisiszorg
 • Lichtere vormen van ondersteuning, zoals dyslectiezorg en opvoedondersteuning

Uitvoering

De gemeente (Wegwijs+) zorgt voor de uitvoering. Voor de ondersteuning en zorg vanuit de jeugdwet is een verleningsbesluit nodig. Die loopt via Wegwijs+, de jeugd- of huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

_BT Clear