D66:
• Goed klimaat
• Goed onderwijs
• Goede zorg

 

Bewoners bepalen door wie en hoe hun gemeente wordt bestuurd. Door te gaan stemmen op 21 maart kunt u het verschil maken in Capelle voor de komende jaren. D66 wil met uw steun het verschil maken door Capelle doordacht, duurzaam en democratisch te besturen.

Goed klimaat

In de afgelopen raadsperiode, waarin D66 deel uitmaakte van de coalitie en het college van burgemeester en wethouders, zijn op veel vlakken resultaten gehaald waar we trots op zijn. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven zijn grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De overheveling van taken naar de gemeente op het gebied van jeugdzorg, WMO en arbeidsparticipatie kende een zachte landing. Nieuwe onderwijshuisvesting is gerealiseerd voor bijvoorbeeld het IJsselcollege. Sport en cultuur floreren in Capelle door de grote inzet van vele vrijwilligers en mooie accommodaties, voor de binnen en buitensport. Voor het eerst in jaren zijn nieuwe woningbouwprojecten gestart en wordt het stadshart vernieuwd.

Ondanks deze mooie resultaten heeft D66 nog vele andere ambities voor een beter en mooier Capelle. Komende jaren willen we samen met u verder op de ingeslagen weg. Op het gebied van duurzaamheid, waar energiebesparing en zelf energie opwekken een urgente creatieve oplossing blijven vragen. De gevolgen van de klimaatveranderingen zullen we beperken door een slimmere opvang van water en we zullen blijven streven naar vervoer zonder uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu.

Goed onderwijs

Onderwijshuisvesting gaat komende jaren van plannen naar realisatie met uitdagende, flexibele gebouwen die meerwaarde hebben voor de buurt. Ieder kind verdient goed onderwijs met kansen om alle talenten te ontplooien en zo later een passende plaats in de maatschappij te kunnen verwerven. Ook wil D66 zorgen dat het onderwijs nog beter aansluit op de veranderende arbeidsmarkt. De (jeugd)zorg willen we verder verbeteren door een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen waardoor een meer integrale aanpak mogelijk wordt. Daarnaast zijn preventie, aandacht voor de onmisbare mantelzorgers en de vrijheid voor de inwoners om zelf te kiezen voor de aanbieder van zorg of ondersteuning speerpunten voor D66.

Goede zorg

Natuurlijk wil D66 nog meer doen om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De voortschrijdende digitalisering biedt vele nieuwe kansen en toepassingen. Met elkaar zullen we ons daar op moeten voorbereiden en zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. De toenemende vergrijzing vraagt om goede zorg, levensloopbestendige woningen en een dekkend toegankelijk vervoersnetwerk binnen Capelle. Daar willen we komende jaren aan werken. D66 streeft naar een maatschappij waarin iedereen meedoet, iedereen zich thuis voelt en iedereen wordt gehoord. Een maatschappij waarin mensen gelijke kansen hebben. Een maatschappij waarin mensen de ruimte hebben om zich zelf te zijn, om individuele keuzes te maken en tegelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel dragen.

Goed klimaat, goed onderwijs en goede zorg, dat is wat u komende periode van D66 mag verwachten. D66 wil Capelle vooral met u besturen, zodat we de komende vier jaar weer het verschil kunnen maken. Dat kan echter alleen met uw steun. Laat daarom uw stem horen op 21 maart en stem voor D66.

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear