Wethouder Marco Verloop:

"Iedere inwoner krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft"

_BT Clear

Voor u ligt een tweede uitgave van de themakrant Zorg en Ondersteuning in Veenendaal. Een krant gemaakt in samenwerking met organisaties en instellingen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in onze gemeente. Ik hoop dat de informatie in deze krant u een goed beeld geeft van de onderwerpen op het gebied van zorg en ondersteuning die voor Veenendaal belangrijk zijn.

Er is veel te vertellen over de thema’s binnen de werkvelden van het sociaal domein: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken binnen deze werkvelden. Taken die we zo goed als mogelijk hebben opgepakt. Drie jaar na dato kunnen we vaststellen dat we steeds meer grip hebben op deze werkzaamheden. Er is degelijk beleid, een beter zicht op de financiële stromen en een netwerk aan partners ‘in het veld’, waarmee we samen optrekken om de zorg en ondersteuning in Veenendaal goed voor u te regelen.

Visie

In 2017 heeft de gemeenteraad de visie sociaal domein voor Veenendaal vastgesteld. In deze visie wordt integraal werken op het gebied van jeugd, Wmo en participatie verder vormgegeven en worden accenten gelegd voor het beleid in de komende jaren. Onderdeel van dat besluit is om op een programmatische wijze met de samenwerkende organisaties uit het sociaal domein, uitvoering te geven aan de uitgangspunten van de visie. Begin 2018 wordt hiermee een start gemaakt. Het uitgangspunt is en blijft dat iedere inwoner van Veenendaal de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. En dat u, als inwoner, weet waar u terecht kunt met uw hulp- of ondersteuningsvraag.

Het sociaal domein is volop in beweging. Het is belangrijk dat alle betrokken organisaties uitleggen wat deze ontwikkelingen voor u betekenen. Deze krant met veel praktijkverhalen draagt daaraan bij. Ik wens u veel leesplezier!

Marco Verloop
Wethouder control sociaal domein

_BT Clear

COLOFON

Concept en realisatie

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Veenendaal.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear