Cliëntondersteuning voor iedereen

Clientondersteuning is in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgelegd en omschreven als: “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.” Ook binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft iedereen recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

_BT Clear

Cliënto ndersteuning is er voor cliënten en hun naasten. Het is gratis, onafhankelijk (het belang van de cliënt staat centraal), levensbreed en voor alle leeftijden. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en geeft informatie, advies en voorlichting om een hulpvraag te verhelderen en de weg te vinden in zijn complexe omgeving.

Het contact kan eenmalig zijn of vaker als dat nodig is, vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving individueel of in een groep. Vooral voor kwetsbare mensen met een beperking of een beperkt sociaal netwerk kan cliëntondersteuning heel waardevol zijn. Door cliëntondersteuning wordt eigen regie, zelfredzaamheid en participatie versterkt.

In het kader van cliëntondersteuning is MEE in Sittard-Geleen een belangrijke relatie en samenwerkingspartner. MEE werkt samen met veel andere formele en informele partijen in de regio. Om er voor te zorgen dat inwoners van Sittard-Geleen cliëntondersteuning kunnen vinden zijn de consulenten van MEE gekoppeld aan o.a. het Wmo-adviescentrum, Vixia, de Parkschool, het Veiligheidshuis, gebiedsteams, het ketenoverleg preventie jeugd en de wijksteunpunten.

De samenwerking tussen MEE en Partners in Welzijn (PIW) richt zich op het vergroten van de herkenbaarheid en de toegankelijkheid van cliëntondersteuning. Dit betekent o.a. dat PIW en MEE als voorliggend veld samenwerken met het Wmo adviesteam, wekelijks aansluiten bij het casuïstiekoverleg team jeugd en samenwerken in de sociale pleinen van PIW.

MEE speelt een uitvoerende en coördinerende rol in Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg. Dit is een expertisenetwerk voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar met meervoudige, complexe ontwikkelingsproblematiek.

Een aantal organisaties zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra werkt samen. Er wordt vanuit diverse expertises van alle kanten naar de situatie van ouder(s) en kind gekeken en indien nodig vindt onderzoek plaats. Het doel is kinderen en ouders vroegtijdig toerusten zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

_BT Clear

Een notariële volmacht

Stel: je hebt een eigen onderneming met een aantal medewerkers, een eigen huis, een lieve partner en twee prachtkinderen. Kortom, je hebt het goed voor elkaar. Dan slaat het noodlot toe. Door een ernstig auto-ongeluk raak je in coma, zonder (direct) uitzicht op herstel. Op dat moment zijn je levenspartner en eventuele zakelijke partners aan handen en voeten gebonden. Zij hebben geen rechtsgeldige grond op basis waarvan zij namens jou kunnen handelen. Juridisch gezien ben jij immers de enige persoon die beslissingen voor en over jezelf mag nemen. Dit zou kunnen leiden tot een stagnerend bedrijf en wellicht zelfs financiële problemen in de privésfeer. Een notariële volmacht (ook wel levenstestament genoemd) kan dit alles voorkomen.

Wat is een notariële volmacht?

Je wilt er liever niet over nadenken, maar er komt vrijwel zeker een dag waarop je de hulp van anderen nodig gaat hebben. Of je nu oud of jong bent. Een notariële volmacht zorgt ervoor dat je, op meerdere vlakken, de regie kunt houden over jouw toekomst. Het is een combinatie van een volmacht voor financiële zaken en een overzicht van persoonlijke wensen, zoals op het gebied van persoonlijke verzorging en medische beslissingen. In dit document leg je vast wie deze zaken voor jou kan regelen en wie voor jou beslissingen kan nemen als je daar zelf niet (meer) toe in staat bent.

Voor wie is een notariële volmacht vooral aan te raden?

In de praktijk zien we dat de volmacht/ het levenstestament gezien wordt als iets voor ‘oude mensen’, terwijl het juist ook voor jonge mensen van grote waarde kan zijn. Ouderen hebben vaak nog maar een beperkt aantal zaken dat geregeld moeten worden. Niet zelden is de woning al verkocht en bestaat het vermogen slechts uit een bankrekening. Dat is redelijk te overzien. Terwijl het vermogen en leven van jongere mensen vaak wat meer regelwerk vereist; van een pas gekocht huis tot de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen, een baan of zelfs een eigen onderneming. Natuurlijk is de kans dat het op jongere leeftijd misgaat kleiner, maar de gevolgen voor iedereen om je heen zijn vele malen groter.

Metis Notarissen adviseert je in elke fase van je leven, in begrijpelijke taal, van mens tot mens. Meer informatie of een persoonlijk advies? Neem contact op met Metis Notarissen of maak een afspraak op één van onze zeven locaties.

Meer informatie?

www.metisnotarissen.nl
Tel: 088-3040304

_BT Clear