Voorwoord

_BT Clear

Beste inwoner van Hollands Kroon,

Als gemeente Hollands Kroon willen wij graag dat iedereen in onze samenleving mee kan doen. Dat iedereen er bij hoort en inwoners zich goed en gezond voelen. Dat de leefbaarheid voor jong en oud goed is en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De be ste manier om daar voor te zorgen is door een integrale aanpak binnen het Sociaal Domein. Met andere woorden: door in te zetten op allerlei zaken die mensen kunnen helpen en door die zaken aan elkaar te verbinden.

Dus worden we een dementievriendelijke gemeente, geven we budgetcursussen, starten we allerlei gezondheidsprogramma’s voor inwoners, creëren we ontmoetingsplekken en zijn er speciale budgetten voor gezinnen die wat minder geld te besteden hebben.

Ook het openblijven van de zwembaden, het faciliteren van het onderwijs en het stimuleren van sport en beweging door het sluiten van het Lokaal Sportakkoord: het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat we ons in Hollands Kroon goed voelen. En zo zijn er nog veel meer acties die we ondernemen.

Maar Hollands Kroon doet dit natuurlijk niet alleen. Met onze zorgpartner Incluzio Hollands Kroon hebben wij een zorginstelling binnen onze gemeente-
grenzen die, net als wij, dichtbij wil zijn. Met de wortels in de samenleving en de poten in de klei. Met wijkteams die goed benaderbaar en altijd nabij zijn. En niet alleen met Incluzio Hollands Kroon is de samenwerking intensief. Er zijn tal van maatschappelijke organisaties die klaar staan voor u.

U kunt als inwoner dus in uw eigen wijk terecht bij professionele hulpverleners. Bijvoorbeeld voor vragen over de zorg, opvoeden en opgroeien. Maar ook over echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en nog veel meer. En schroom vooral niet die vraag daadwerkelijk te stellen als u ergens mee rondloopt. Daar zijn onze teams per slot van rekening voor.

Deze krant is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Hollands Kroon, de wijkteams en natuurlijk de maatschappelijke organisaties. In de achtergrondartikelen en praktijkvoorbeelden kunt u lezen wat al deze organisaties voor u kunnen betekenen.

Ik wens u veel leesplezier!

Mary van Gent
Wethouder Sociaal Domein

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hollands Kroon.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear