_BT Clear

Lelystad lift mee op oplevende woningmarkt

Ook Lelystad profiteert van de oplevende woningmarkt. Het aantal woningverkopen stijgt, evenals de gemiddelde verkoopprijs. Onderstaand overzicht geeft het aantal verkopen van bestaande woningen weer. In 2016 steeg het naar bijna 1100, het hoogste aantal in meer dan 10 jaar.

De gemiddelde verkoopprijs was € 245.700,-. De sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren ligt aan enkele verkochte (zeer) dure panden. Een reëler indicatie van de Lelystadse woningmarkt geeft de mediane verkoopprijs. Dit is de prijs die in het midden ligt van het totaal aantal verkochte panden. Met andere woorden: de helft van de in Lelystad verkochte panden kende een verkoopprijs lager dan €164.500,- ; de andere helft had een verkoopprijs boven dat bedrag.

Verkochte woningen

2014 2015 2016
678 803 1094

Gemiddelde verkoopprijs

2014 2015 2016
€ 167.000,- € 199.800,- € 245.700,-

Mediane verkoopprijs

2014 2015 2016
€ 140.000,- € 150.000,- € 164.500,-
_BT Clear

Woonvisie 2016-2020 geeft richting aan woonbeleid

_BT Clear

De uitgangspunten voor het Lelystadse woonbeleid in de komende jaren zijn vastgelegd in de ‘Woonvisie 2016-2020 Samen aan de slag’. De Woonvisie is in zijn geheel met alle bijbehorende bijlagen gepubliceerd bij de vastgestelde gemeentelijke beleidskaders op de gemeentelijke website: www.lelystad.nl/beleid.

Samengevat geeft de Woonvisie aan hoe Lelystad, als voorportaal van de Randstad, een prettige woonstad wil blijven. Als ambitie is geformuleerd: Lelystad biedt het beste van twee werelden. Door haar centrale ligging en de goede bereikbaarheid kunnen inwoners optimaal gebruik maken van alle voordelen van de nabijheid van de grote stad. Daarbij biedt Lelystad haar inwoners de aantrekkelijkheid van een rustig en betaalbaar woonmilieu met ruimte, groen en water in de directe omgeving.

Doelstellingen

De Woonvisie formuleert twee doelstellingen:
1. het realiseren van goede en betaalbare woningen voor iedereen;
2. zorgdragen voor goede woningen in prettige en gewilde woonwijken.

Uitgangspunten

Voor het bereiken van de doelstellingen zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid belangrijke uitgangspunten. Het bevorderen van verduurzaming van woningen (naast de doelstelling om energieneutraal te worden) noemt de Woonvisie een belangrijk middel om de betaalbaarheid van het wonen te borgen en/of te verbeteren.

Toenemende vergrijzing en het beleid om ouderen en andere ‘kwetsbare groepen’ langer zelfstandig te laten wonen, maken het noodzakelijk extra inspanningen te doen voor voldoende geschikte woningen voor deze doelgroepen. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol. De Woonvisie verwijst naar het beleidsplan ‘Wonen, welzijn, zorg 2016-2020’ waarin dit nader is uitgewerkt.

De Woonvisie werkt doelstellingen en uitgangspunten verder uit in beleidslijnen, (prestatie)afspraken en actiepunten.

Beleidsperiode van 5 jaar

De Woonvisie biedt het beleidskader voor wonen voor een periode van vijf jaar. In die 5 jaren kan veel gebeuren wat van invloed is op het wonen in Lelystad. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, samen met bewoners en maatschappelijke organisaties de beleidsuitvoering daarop aan te passen en te zorgen dat het goed wonen blijft in Lelystad.

De gemeenteraad wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de het uitvoeringsprogramma. Over vijf jaar, in 2020, wordt de Woonvisie als geheel geëvalueerd en vernieuwd voor de periode 2021-2025.

_BT Clear

_BT Clear

Lelystad biedt volop kansen voor diversiteit aan woonmilieus

_BT Clear

De aantrekkingskracht van Lelystad ligt in de diversiteit aan woningen en woonmilieus. Projectontwikkelaars krijgen daarom de ruimte om voor alle beschikbare bouwlocaties plannen in te dienen. Naast nieuwbouwwijk Warande heeft Lelystad op nog 25 andere locaties mogelijkheden om woningen te bouwen. Daar horen ook zogenoemde ‘onafgemaakte plekken’ bij die de gemeente graag zo snel mogelijk bebouwd wil zien.

Onafgemaakte plekken waar nog woningbouw mogelijk is en waarvoor marktpartijen de ruimte krijgen om plannen in te dienen, zijn o.a.: Houtribhoogte, Suyderseeboulevard, Schoener west, Punter, Schouw (voormalige handbalvelden HVL), Kempenaar 15, De Veste, campusgebied bij school De Rietlanden, Kustrif, Waddenlaan, werkeiland Lelystad Haven en verschillende locaties in het stadshart. Voor een (gefaseerde!) invulling van Parkwijk bestaan inmiddels plannen.

Middeldure en dure sector

Toevoeging van nieuwbouw zal vooral plaatsvinden in de middeldure en dure sector (boven 170.000 euro). Nieuwbouw in lagere prijsklassen is minder gewenst, omdat daarvan meer dan genoeg keus is in de bestaande woningvoorraad.

Openbare inschrijvingen

Inmiddels worden verschillende bouwkavels door middel van openbare inschrijvingen in de markt gezet. Er zijn genoeg marktpartijen die kansen zien in de Lelystadse woningmarkt en voor de aangeboden bouwkavels woningbouwplannen willen maken.

Seniorenwoningen

De gemeente gaat zich inspannen om meer seniorenwoningen te creëren, waarin ouderen ook bij toenemende zorgbehoefte kunnen blijven wonen. Een kwalitatief hoogwaardig complex van grondgebonden woningen moet in overleg met woningbouwstichting Centrada, investeerders en zorginstellingen van de grond komen. De Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft een plan gemaakt voor nog eens 9 nieuwbouw patiowoningen in de Kempenaar. De te introduceren Blijverslening (zie elders in deze krant) moet bijdragen aan het levensloopbestendig maken van bestaande woningen.

Ombouwen van kantoorpanden

Om leegstand van kantoren terug te dringen en tevens tegemoet te komen aan bij inwoners levende woonbehoeften, wordt een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid kantoorgebouwen die geschikt zijn voor omvorming tot woongebouwen. Een voorbeeld van de transformatie van kantoor naar woongebouw is kantoorgebouw De Waegh. De verbouwing tot 39 appartementen (die allemaal verkocht zijn) is inmiddels al vergevorderd.

_BT Clear
_BT Clear