Burenruzie?

Buurtbemiddeling biedt uitkomst

Onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzies

_BT Clear

Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt.

Soms bezorgen buren elkaar overlast. Een kleine ergernis kan tot een hevige burenruzie leiden. Wilt u dat voorkomen of een situatie aanpakken? Versa Welzijn geeft u graag advies over hoe u in gesprek kunt gaan met uw buren . Als u dat wilt, kan Versa het gesprek ook begeleiden. De onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen u bij het vinden van een oplossing.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te geven. De buurtbemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is. Een buurtbemiddelaar doet zijn of haar werk vrijwillig. De bemiddelaars kunnen goed luisteren en zijn speciaal opgeleid om te begeleiden bij het oplossen van conflicten. Ze zijn neutraal en hebben een geheimhoudingsplicht.

Kleine conflicten, grote ergernissen

Bijna alle ergernissen lenen zich voor buurtbemiddeling. U kunt denken aan conflicten tussen buren of wijkbewoners over bijvoorbeeld: geluidsoverlast, rommel, vuilnis of stank, erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen, overlast van kinderen en huisdieren, pesterijen en vernielingen en parkeeroverlast.

De projectcoördinator bepaalt wanneer er wel of niet bemiddeld kan worden in buur(t)conflicten. Niet geschikt voor bemiddeling zijn in ieder geval: conflicten tussen familieleden en problemen met instanties. Ook wanneer de conflicten het gevolg zijn van verslaving of criminaliteit kan er niet bemiddeld worden. Versa kan u wel doorverwijzen naar de juiste instantie.

Kosten?

Buurtbemiddeling is kosteloos voor u.
Meer informatie, advies of bemiddeling
035-6231100 [email protected].
Of ga naar de website: www.problemenmetjeburen.nl.

_BT Clear

Verkeersveilige én goed bereikbare stad

De gemeente heeft aandacht voor de verkeersveiligheid en verkeersoverlast in buurten. Zo kijken we bijvoorbeeld op welke plekken we woongebieden autoluw kunnen maken door het inrichten van zogenoemde auto-te-gast-straten.

Verkeersveiligheid heeft altijd prioriteit. Hilversum wil een goed bereikbare stad zijn voor voetgangers, fietsers, trein- en busreizigers en automobilisten. Onze opgave is om zowel bereikbaarheid met de regio als de bereikbaarheid in de stad zelf te verbeteren. Hiervoor tref fen we fysieke maatregelen, zoals aanpassingen in het wegennetwerk. We zorgen voor een logische doorstroming van het verkeer in de stad. We zijn ook in gesprek met ondernemers en inwoners om te kijken hoe we bepaalde verkeersstromen kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.

Wat doen we al? Duurzaam veilig

We voeren maatregelen uit in het kader van Duurzaam Veilig zoals de inrichting van 30 kilometerzones, inperking van parkeermogelijkheden rond basisscholen en het inrichten van gescheiden fietspaden. We zetten onze aanpak rond snelheidsremmende maatregelen in woongebieden voort. Aanpassingen worden uitgevoerd als onderdeel van grootonderhoud. Waar mogelijk maken we voor maatregelen gebruik van beschikbare provinciale en landelijke subsidies. Op plaatsen waar veel verkeersovertredingen plaatshebben, zetten we vaker handhavers in.

De cijfers

Het aantal verkeersongevallen in Hilversum is gemiddeld 870 per jaar. Het aantal ongevallen met menselijk letsel lijkt toe te nemen: van 50 per jaar in 2015 naar 97 in 2017. Ongevallen met materiële schade schommelt rond de 390 per jaar. Het aantal dodelijke verkeersongevallen in Hilversum is gelukkig heel beperkt.

Wat gaan we extra doen?

  • Aanpak top 20 knelpunten.
  • Meer handhaving.
  • Aanpak van verkeershufters.

Melden

Ervaart u een knelpunt in het verkeer? Dan kunt u een online melding openbare ruimte doen of bellen met 14 035. U kunt online een melding doen met uw DigiD.

Dan hoort u wat er met uw melding is gebeurd. U kunt ook anoniem een melding doen. Laat u bij een anonieme melding uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres achter? Dan krijgt u ook een terugkoppeling.

Zie www.hilversum.nl en kijk onder ‘Melding doen’.

_BT Clear