_BT Clear

Starter op de koopwoningenmarkt?
Vergroot je kansen met de Starterslening

_BT Clear

Lelystad kent sinds 2007 de Starterslening. Deze lening is er voor starters, om hen te helpen bij het aankopen van hun eerste huis. Om zo de mogelijkheden voor hen, om een huis te kopen, te vergroten. Met deze lening wordt het verschil overbrugd tussen de prijs van de woning en het bedrag dat hij/zij kan lenen. De SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voert deze taak voor de gemeente Lelystad uit. Hierbij zijn de normen van de Nationale Hypotheek Garante uitgangspunt.

Een aanvulling

De starterslening is altijd een aanvulling op de normale hypotheek en is maximaal 20% van de koopsom. De maximale lening bedroeg voorheen €180.000 en voorgesteld is om deze te verhogen naar €325.000 volgens het grensbedrag van de NHG. In de eerste drie jaar wordt geen rente en aflossing betaald (mag wel), daarna in principe wel, tenzij deze niet betaald kan worden. Dat laatste is sinds de invoering in 2007 nog niet gebeurd. De Starterslening is voortaan niet alleen van toepassing op bestaande woningen, maar kan ook worden gebruikt voor nieuwbouwwoningen.

Blijverslening wordt lening Toekomst Bestendig Wonen

Er zijn in Lelystad verschillende leningen mogelijk om uw woning te verbeteren. Om het voor u als inwoner van de gemeente Lelystad overzichtelijker te maken is afgesproken om de Duurzaamheidslening, de Asbestlening en de Blijverslening samen te voegen in één verordening Toekomst Bestendig Wonen. Deze nieuwe lening kan worden aangevraagd om de woning toekomstbestendig te maken.

Deze lening kan u helpen om langer comfortabel, veilig en levensloopbestendig te wonen. Het kan dus gaan om zowel het isoleren van de woning, maar ook om het aanpassen van de slaapkamer wanneer er een zorgvraag is.

_BT Clear

_BT Clear

Metamorfose van het gebied Lelycentre

Een fijn gebied om te wonen, werken en verblijven

Om de leefbaarheid van het gebied het Lelycentre te verbeteren hebben projectontwikkelaars, gemeente Lelystad en andere betrokkenen een paar jaar geleden de handen ineen geslagen. We willen samen investeren in het oudste deel van Lelystad zodat bewoners en bezoekers daar op een prettige manier kunnen wonen, werken en verblijven.

Waar staan we nu?

Eind 2016 is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor het Lelycentre. Hierin staat op hoofdlijnen wat er de komende jaren wordt gedaan in het gebied. Er zijn zes ontwikkellocaties aangewezen, waarbij kantoorpanden worden verbouwd en omgevormd naar woningen. Ook wordt de openbare ruimte verbeterd en hiermee de leefbaarheid van het gebied. Bewoners en ondernemers worden betrokken bij de invulling, want het is hun gebied. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verschillende ontwikkellocaties. De Lely aan de Plaats 1 is het meest zichtbaar en inmiddels bewoond. Verder vordert de verbouwing aan de Eurotower en er zijn schetsen van Zuiderwagenplein 1 en Maerlant.

Achter de schermen

Sommige werkzaamheden zijn zichtbaar, zoals de werkzaamheden aan de gebouwen, de bestrating en het groen. Ook zijn er meer professionals op straat om de leefbaarheid te verbeteren en trekt het winkelend publiek aan en zijn de winkel- en horecapanden goed gevuld. Andere zaken ziet u niet, maar gebeuren wel, zoals de overleggen met verschillende betrokken partijen, de schetsen voor bepaalde onderdelen en nog meer voorbereidende werkzaamheden. Alles heeft als doel om van het Lelycentre een mooi, prettig gebied te maken om met trots te wonen, te werken en te verblijven.

De wijken in Lelystad Oost worden aantrekkelijker gemaakt

Het gebiedsplan Lelystad Oost krijgt ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Het Rijk heeft de financiële regeling ‘Volkshuisvestingsfonds’ ingesteld om gemeenten te helpen te investeren in een betere woonkwaliteit in kwetsbare gebieden. Lelystad Oost is zo’n kwetsbaar gebied. Het geld kan gebruikt worden voor het opknappen en verduurzamen van verouderde woningen, toevoegen van nieuwe woningen en de herinrichting van het openbaar gebied.

Upgrade voor het gebied

Onder Lelystad Oost vallen de Zuiderzeewijk, de Atolwijk, de Boswijk en de Waterwijk. De wijken in Lelystad Oost zijn niet alleen de oudste wijken van de stad, maar ook wijken met een grote kwetsbaarheid.

‘Met de ingrepen in Lelystad Oost worden de wijken aantrekkelijker gemaakt voor zowel de huidige als nieuwe bewoners.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente gaat 754 particuliere woningen renoveren en verduurzamen. Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, gevelbeplatingen met asbest worden vervangen en datzelfde geldt voor tuin- en erfafscheidingen. Daarnaast gaan er 22 koopwoningen terug in de sociale huurvoorraad, slopen we 64 woningen en voegen we 90 woningen toe in segmenten die nu niet of onvoldoende in het gebied aanwezig zijn en richten we openbaar gebied opnieuw in om de leefbaarheid te verbeteren. Ook Centrada levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het gebied met de aanpak van 2.000 van haar woningen.

Eigen Lelystads investeringsfonds draagt ook bij

Naast de bijdrage van het Rijk investeert Lelystad zelf ook in Lelystad Oost. Met een lokaal investeringsfonds, dat ingezet kan worden om het gebied op te knappen en te verduurzamen. Met de jaarlijkse 3 ton en een investeringsvermogen van 10 miljoen kunnen hiermee de eerste stappen gezet worden. De aanvullende bijdrage van het Rijk maakt het mogelijk om het grootser aan te pakken.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: