De Schakels Jeugdhulp


_BT Clear

WIE WE ZIJN

De Schakels is een organisatie die Zorg en Begeleiding ook jeugdhulp biedt aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun ouders. Dit doen we in de plaatsen Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, en Scherpenzeel en Veenendaal. Het hoofdkantoor bevindt zich in het centrum van Ede. We hebben een team van jonge jeugdcoaches die werken bij het Jeugd Interventie Team (JIT) en ouderbegeleiders voor het Gezinstraject. Het uitgangspunt is dat iedere jongere uniek is en dat de stem van de jongere centraal staat in het proces. De werkwijze is gebaseerd op de visie dat jongeren het beste geholpen kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving. We geven respect en aandacht, maar stellen en handhaven ook grenzen. Ouders helpen we zicht te krijgen op de ontstane patronen, waardoor zij grip (dreigen te) verliezen op hun kind. Middels het Gezinstraject ondersteunen we ouders bij de opvoeding.

JIT

Het JIT van De Schakels begeleidt jongeren van 12 tot 18 jaar die ondersteuning en begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan gezin/familie, school/werk, vrije tijd, vrienden en financiën. Het JIT is gericht op maatwerk en verleent reguliere en specialistische begeleiding aan jongeren. Het JIT biedt een preventieve, ondersteunende en outreachende aanpak. Bij het JIT worden jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. De begeleiding van het JIT is uitnodigend en erop gericht de jongere sterker te maken, zodat hij of zij zich op een positieve manier kan ontwikkelen en zich op aanvaardbare wijze staande kan houden in de maatschappij. De ambulante hulpverleners fungeren als rolmodel en laten hun positieve invloed gelden.

De JIT-coach staat vooral naast de jongeren en ondersteunt/begeleidt hen richting de opgestelde doelen. Het JIT beschikt over een multidisciplinair team en heeft daardoor ook expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Wij bieden begeleiding en/of behandeling bij de volgende problematieken:

 • Gedragsproblematiek
 • Schooluitval
 • ADHD
 • Autismespectrumstoornissen
 • Verslavingsproblematiek
 • Angststoornissen
 • Stemmingsproblematiek
 • Traumaproblematiek

We doen dit middels recreatieve activiteiten, sport, bokscoaching of therapieën als CGT, traumabehandeling en systeemtherapie. De JIT-coach heeft meerdere keren per week contact met de jongere. De volgende 8 fasen worden doorlopen: aanmelding, intake, startfase, analyse, planning, uitvoering, evaluatie en uitstroom.

GEZINSTRAJECT

Onze gezinsmodule Positron is een ambulant boostertraject voor gezinssystemen met jongeren tussen de 12 tot 18 jaar. De jongeren laten (gedrags)problemen zien waardoor zij zonder hulp lijken te stagneren in gezonden ontwikkeling en waar ouders even een steunbron nodig hebben om de zeilen samen bij te stellen.

Positron bestaat uit de samenstelling van drie onderdelen:

 • 8 Strategiesessies
 • Ouderbegeleiding aan huis
 • Inzet van een JIT-coach die de jongere ondersteunt.

Door deze geïntegreerde aanpak waarbij wordt samengewerkt met de ouders, de jongere, school en overige milieus, komen alle partijen in beweging die een bijdrage kunnen leveren aan het veranderen van de huidige problemen in de thuissituatie.

Doel

Het doel van Positron is het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. Het is een mediatietherapie gericht op de ouderlijke betrokkenheid, positieve bekrachtiging, probleemoplossende vaardigheden, discipline en monitoring, zodat het prosociale gedrag van de jongere wordt vergroot en het negatieve, afdwinggedrag wordt verminderd.

Ouders leren

 • hun opvoedingsverantwoordelijkheid op een adequate manier vorm te geven
 • omgaan met het moeilijke gedrag van hun kind
 • oog te krijgen voor hun manier van handelen/opvoeden en samenwerken met elkaar
 • plannen, samenwerken, vasthouden aan eigen grenzen, structuur bieden en onderhandelen
 • oog krijgen voor de ontwikkeling van hun kind
 • het zelfbepalende gedrag van hun kind om te buigen naar een gewenste vorm van samenwerking

Aanpak

Het gezinstraject Positron duurt 18 weken en wordt geboden volgens een geprotocolleerd programma, waarin per sessie de inhoud en de vorm vooraf vast staat. Voorafgaand worden er in de eerste week ROM-vragenlijsten ingevuld en doelen gesteld om in de laatste week het aangetoonde effect te bespreken en het traject te evalueren. De werkvorm bestaat uit 8 bijeenkomsten met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten. De eerste 4 bijeenkomsten zijn wekelijks, daarna om de 2 weken. Na elke bijeenkomst volgt er een huisbezoek om het geleerde te oefenen en te borgen in de thuissituatie aan de hand van concrete werkbladen. Met dit traject willen we voorkomen dat jongeren uit huis worden geplaatst. Wanneer er wel sprake is van een uithuisplaatsing kan het traject worden ingezet om jongeren weer thuis te kunnen laten wonen.


“… We waren hulpverleners moe en hadden van te voren nooit gedacht dat we hier zulke concrete stappen hebben kunnen maken en dat het nu een stuk beter gaat thuis…”

“… Bij aanmelding voor onze zoon bij het JIT hebben we ons laten overhalen om toch ook het gezinstraject te starten. In een groep met ander ouders leek me echt vreselijk, maar dat bleek achteraf zo waardevol en onmisbaar. Bedankt hiervoor...”

“..Toen mijn vader naar die training ging merkte ik na een paar keer dat hij echt anders ging doen, waardoor ik ook weer anders ging doen en er veel minder ruzie is…”

CHECK ONZE EIGEN JIT WEBSITE!
WWW.JIT-DESCHAKELS.NL

Vragen? Bel Mohamed Bendadi
06 36581473 of mail naar
[email protected]

 • Geen 9-17 mentaliteit
 • 24 uur bereikbaar
 • Doelgericht en persoonlijke benadering
 • Onvoorwaardelijk en vasthoudend
 • Outreachend
_BT Clear