_BT Clear

Beste inwoner,

Op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp hebben de gemeenten er veel taken bijgekregen en tegelijkertijd wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Wegwijs maken

Deze Informatiekrant Zorg en Ondersteuning is bedoeld om de inwoners wegwijs te maken in wat er allemaal voorhanden is in Tilburg m.b.t. zorg en ondersteuning voor mensen van jong en oud, maar ook wat er van de inwoners zelf mag worden verwacht. In deze krant komen vervolgens verschillende aspecten aan de orde van de zorgtaken die de gemeente erbij heeft gekregen. Hoe is de toegang in Tilburg geregeld? En welke vraag kunt u waar stellen? Tevens geven we door een samenwerking met een aantal lokale zorgpartners een inkijkje in hoe het in de praktijk werkt, middels interviews en cliëntverhalen. Kortom, voor elke inwoner nuttige informatie.

Onze samenleving verandert

Dat geldt niet alleen over hoe de overheid omgaat met de vragen en behoeften van de burgers, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Mensen moeten de ruimte krijgen om hun eigen leven te blijven organiseren. Daarvoor moeten we ook naar elkaar kijken, hoe we elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld door mantelzorg of cliënt-
ondersteuning. Door creatief te zijn en een beroep op elkaar te doen, ontstaan verrassende initiatieven. En als dat niet gaat, dan is er de zorg vanuit de gemeente. Wie hulp nodig heeft, krijgt hulp.

Deze krant zal u veel informatie en tips geven.


COLOFON

 

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Tilburg

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Augustus 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear

_BT Clear