INFORMATIEKRANT

_BT Clear

Minimaregelingen

De gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Een aantal van deze regelingen vindt u hieronder.

Heeft u vragen hierover?

Of wilt u graag weten wat er voor u mogelijk is en hoe u een aanvraag kan indienen? Dan kunt u altijd bellen of mailen naar:
Afdeling Meidwaan & Soarch
Tel.: (0519) 298 888
E-mail: [email protected]
Of kijk op www.noordoosthelpt.nl

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere en noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. Bijvoorbeeld doordat er iets is gebeurd dat u niet kon voorzien, of omdat u wegens ziekte of een handicap extra kosten heeft. Iedereen met een (laag) inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Is uw inkomen hoger dan het bijstandsniveau? Dan rekenen we uit of u zelf ook iets kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan wordt 50% van dat verschil als draagkracht gezien. Dit betekent als u € 100 meer verdient, u € 50 van de kosten in ieder geval zelf moet betalen.

Het indienen van een aanvraag voor bijzondere bijstand moet voordat u de kosten maakt. Als dat niet kan, dan kunnen wij bijstand verlenen tot één maand terugwerkende kracht, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de kosten zijn gemaakt.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld om mensen te helpen die ten minste drie jaar lang een inkomen hebben op bijstandsniveau en daardoor geen financiële reserves meer hebben. U bent ouder dan 21 jaar en niet in staat om met werk een hoger inkomen te krijgen, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd.

Individuele studietoeslag

Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten te kunnen betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Als je jong bent en je hebt een beperking, dan is het lastig om een opleiding te combineren met een bijbaantje. Voor studenten die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie is er de individuele studietoeslag.

Lauwersregeling

De Lauwersregeling is voor kosten die u maakt als u meedoet aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sport- of toneelvereniging of een abonnement van de bibliotheek. U kunt een aanvraag indienen als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingaanslag of de belasting van het Noordelijk Belastingkantoor niet betalen, omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Aanvullende ziektekostenverzekering (AV Frieso)

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de AV Frieso zorgverzekering. Door onze samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar kunnen we u een ruime zorgvergoeding bieden voor een lage premie. Dit heet de collectieve ziektekostenverzekering.

Kom Erbij!

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen graag werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Wat uw leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten of beperkingen ook zijn. We willen zoveel mogelijk uitgaan van de talenten en interesses van mensen in plaats van beperkingen of belemmeringen.

Voor sommige mensen is het moeilijk om mee te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking (bv. slechtziend, slechthorend);
  • Minderheden (bv. nieuwkomers, LHBTI-ers);
  • Mensen met psychische kwetsbaarheid;
  • Mensen die in armoede leven;
  • Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • Ouderen/dementerenden.

Om nog beter te kunnen vaststellen wat deze mensen nodig hebben, willen we graag met hen in gesprek. We willen niet voor hen denken maar mét hen. Voor elk van deze groepen wordt een werkgroep gevormd met ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf tot deze doelgroepen behoren. De werkgroep komt eens in de 2 maanden samen om te bespreken hoe het thuis, in de vrije tijd op school en/of op het werk gaat en waar mensen zoal tegenaan lopen.

En ook: wat zijn actiepunten en verbeterpunten en hoe kunnen we die met zijn allen aanpakken? Samen met beleidsmedewerkers wordt een agenda gemaakt. De belangrijke punten van die agenda worden dan samen met de gemeente en andere organisaties opgepakt.

Door de coronacrisis is de start van het project voorlopig uitgesteld. We hopen in september voorzichtig te kunnen opstarten.

_BT Clear

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

_BT Clear

Bijeenkomst platformleden met wethouder J.D. de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân.

Het platform Armoede & Sociale Uitsluiting is begin 2019 opgericht in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Hierin zitten inwoners uit beide gemeenten en zij zijn ervaringsdeskundige.

Het platform wil dat er écht iets verandert voor mensen in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. Dit doet ze door armoede zichtbaar te maken. Zij hebben als ervaringsdeskundige de kennis, en samen met andere organisaties gaan ze aan de slag.

Het doel is om niet alleen vanuit het platform invloed uit te oefenen op beleid en uitvoering van organisaties en gemeentes. Ook om iedereen die met armoede en sociale uitsluiting te maken heeft, te betrekken bij de onderwerpen die aan bod komen.

Daarbij is communicatie nodig tussen het platform en de inwoners met deze problematiek. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt.

Heb jij ervaring met armoede en sociale uitsluiting?

Heb je ideeën voor verbetering en wil je daar samen met anderen aan werken? Sluit je dan bij ons aan!

Meer informatie?

Wil je eerst meer weten over het platform? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Het Bolwerk, tel 0519-292223 of via mail: [email protected]

_BT Clear