Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Duidelijkheid over windmolens

_BT Clear

RIVIERENLAND - Op dit moment staan er 28 windmolens in Rivierenland. In de RES zijn afspraken gemaakt voor 2030, dan staan er 49 windmolens in onze regio. Om dat te bereiken, moeten alle voorbereidende procedures voor 2025 zijn afgerond. Inwoners denken mee over de randvoorwaarden voor de windmolens. Dit kan tijdens de voorbereiding van een project bij jou in de buurt en binnen de overkoepelende plan-MER procedure.

Op dit moment staan er windmolens in Neder-Betuwe, Buren, West Betuwe, Culemborg en Zaltbommel. Die in Culemborg en Neder-Betuwe zullen worden afgebroken voor 2030, omdat ze zijn afgeschreven. Er zijn gevorderde plannen voor nieuwe windmolens
in Maasdriel, Culemborg, Zaltbommel en Neder-Betuwe.

Mogelijk komen er nog projecten bij. Zo zijn er initiatieven in Buren en West Maas en Waal die nu niet passen bij het beleid van de gemeente. Ook kan de mogelijke komst van een radarpost in Herwijnen en het broeden van de wespendief op de Veluwe van invloed zijn op geplande windmolens. Als er ergens een afgesproken locatie wegvalt, zullen er windmolens op een andere plek voor in de plaats moeten komen.

Want de 49 windmolens zijn nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.

Meepraten over windmolens in jouw omgeving

Omwonenden hebben een stem bij de ontwikkeling van de plannen. Op de website van het project bij jou in de buurt lees je hoe en wanneer je kunt meedenken over de invulling van de plannen. De inspraakrondes voor Burgerwindpark Lage Rooijen in Maasdriel hebben al plaatsgevonden. Elke procedure biedt ook de mogelijkheid om juridisch bezwaar in te dienen, maar door vooraf mee te praten is de kans dat alle wensen en zorgen goed in de plannen worden meegenomen het grootst. Praat dus mee!

Randvoorwaarden toetsen via een plan-MER procedure

De provincie Gelderland toetst in 2022/2023 alle mogelijke opweklocaties in de provincie via een MER-procedure. Bij een MER-procedure worden alle milieueffecten goed in kaart gebracht, dus wat de gevolgen van windmolens kunnen zijn op de natuur, ons landschap, geluid, et cetera. Met een plan-MER controleren we nog eens wat de best mogelijke locaties voor windmolens in Gelderland zijn en hoe deze het minste hinder voor mens en natuur opleveren. De plan-MER komt dus boven op de studies die de afgelopen jaren al in Rivierenland zijn gedaan.

De plan-MER is een formele procedure met verschillende momenten waar inwoners hun mening kunnen geven. De provincie communiceert over hoe en wanneer dat kan.

Windmolens: naast lasten ook lusten

Windmolens veranderen ons landschap. Dat doet soms pijn. Maar niemand wil zonder stroom leven. Windmolens leveren ook veel op. Lees meer over de manieren om financieel te profiteren op pagina 10.

_BT Clear

Nut en noodzaak van lokaal wind- en zonne-energie opwekken

_BT Clear

Duurzame energie is nodig om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen en klimaatverandering af te remmen. Maar Nederland heeft relatief weinig zonuren en is klein. Soms is er verzet van omwonenden bij de bouw van windmolen- en zonneparken. Toch is het geen vraag meer of we overgaan op duurzame energie, maar een gegeven.

Ook in onze regio is er volop ontwikkeling.

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, oftewel Betuwewind, is daar een voorbeeld van. Betuwewind heeft ruim 1.000 leden, voornamelijk uit West Betuwe, Culemborg, Zaltbommel en Tiel. Zij hebben meebeslist en mede geïnvesteerd in Windpark Deil en Windpark Avri.

Zeggenschap over omgeving

Molenaar Hans Adams legt uit wat het voordeel is van zo’n project in eigen regio. “Leden profiteren van de opbrengsten van onze zeven windmolens, maar bovenal hebben ze zeggenschap.

Samen bedenken we hoeveel windmolens er nodig zijn, waar ze kunnen staan en hoe hoog ze moeten zijn. Een bedrijf zou misschien de hoogste molens neerzetten tegen de laagste prijs. Wij als coöperatie kunnen dat anders doen.”

Winst is voor de regio

Hans licht toe: “Wij zijn eigenaar van de windmolens. Voor de stroom die we opwekken, vragen we niet de marktprijs. En maken we winst? Dan gaat die naar de regio. Een deel is voor de investerende leden. Een deel gaat naar het Omgevingsfonds.

Iedereen met een sociaal en/of duurzaam initiatief kan bij dit fonds financiële steun aanvragen. Denk aan de verduurzaming van een speeltuin, zonnepanelen voor een sportclub of de realisatie van een bomenplan. De rest gaat naar verduurzaming van de regio.”

Stimulans werkgelegenheid

“Ook op directe wijze willen we wat voor de maatschappij betekenen”, vervolgt Hans. “Daarom benaderen we lokale ondernemers als er bijvoorbeeld een molen kapot is. Om zo de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Ook bieden we stageplekken voor jongeren. En ik ga regelmatig met basisschoolleerlingen op pad en geef ze een kijkje in een van de molens.”

Kijk op Betuwewind.nl voor meer informatie.

_BT Clear
_BT Clear