Samen pakken we het aan
Inspraak van waarde
 

In de gemeente Venray moet iedereen kunnen meedoen. Ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of een beperking. De Participatieraad Venray adviseert het college hierover namens de inwoners van Venray.

De Participatieraad adviseert burgemeester en wethouders namens inwoners van Venray. Soms omdat het college of de gemeenteraad daarom vraagt. Maar ook ongevraagd, op eigen initiatief. Dat gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Van welzijn en (gezondheids)zorg tot vrijetijdsbesteding. En van onderwijs en werk tot inkomen. De Participatieraad Venray is verdeeld in twee ‘kamers’. De ene houdt zich bezig met Jeugd, Welzijn en Zorg. De andere met Werk, Inkomen en Onderwijs. De Participatieraad behartigt de belangen van iederéén in de gemeente. Hij is er dus niet voor speciale groepen of individuele problemen.

Jeugd, Welzijn en Zorg

Jeanne Hendrix uit Merselo was tot voor kort voorzitter van de kamer Jeugd, Welzijn, Zorg. Ruim twaalf jaar dacht zij in onze gemeente mee over zorg en ondersteuning. Dat wordt steeds belangrijker, zegt Jeanne. Zeker sinds de gemeente in 2015 zorgtaken moest overnemen van het rijk. “Sindsdien kan de gemeente zelf invullen hoe ze de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en participatie vormgeeft. Dan is het nog belangrijker om vinger aan de pols te houden.” De Participatieraad maakt dus niet zelf het beleid, legt Jeanne uit. “Dat doen de ambtenaren. Die bedoelen het allemaal goed. Net als de mensen in de zorg. Maar wij zijn de luis in de pels! Wij kijken naar wat dat beleid betekent in de praktijk”.

Werk, Inkomen en Onderwijs

“Wij letten inderdaad op net die dingen die voor inwoners het verschil maken”, bevestigt Gerry Houben. Zij is voorzitter van de kamer Werk, Inkomen en Onderwijs. Dat veld is heel breed, zegt Gerry. Van schulddienstverlening tot kindregelingen. En van het werkbedrijf tot opleiding en werkervaringsplaatsen. “Zo hebben wij gepleit voor ruimere vergoedingen in de kindregelingen”, vertelt Gerry. “Daarmee kunnen ouders met een laag inkomen een bijdrage aanvragen. Voor sporten, een fiets om naar school te gaan of een laptop voor huiswerk. Of zwemles. Want dat kan niet iedereen betalen. En dan niet alleen de lessen, maar ook de diplomakosten. Want het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat beleid is in goed overleg met de ambtenaren tot stand gekomen. Het geeft veel voldoening als je advies dan wordt overgenomen.”

Ongevraagd advies

De participatieraad zet ook zelf onderwerpen op de agenda. “Er is in Venray bijvoorbeeld niet veel vraag naar dagbesteding”, vertelt Jeanne. “Althans, minder dan dat wij denken dat nodig zou zijn. Hoe komt dat? Is het te duur? Past het aanbod niet? Wat willen mensen? Dat onderzoeken we dan”, zegt zij. Gerry vertelt over een project van de gemeente om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan werk te helpen. “Een groepje kon een opleiding volgen bij Cita Verde. En daarmee voor bepaalde tijd aan het werk bij Monsdal. Wij hebben toen gepleit voor vervoer met de bus of samen in een busje naar de opleiding.”

Onafhankelijk

De Participatieraad is onafhankelijk. Alle leden zijn vrijwilligers. “Een kleine, enthousiaste club, zegt Gerry. Sommigen zijn ervaringdeskundig. Anderen hebben jarenlang gewerkt in de zorg. Maar de leden bezoeken ook veel klankbordgroepen, bijeenkomsten en activiteiten. Daar spreken zij mensen die direct te maken hebben met thema’s waar de Participatieraad zich voor inzet. “De verhalen, tips en problemen die we daar opvangen, gebruiken wij voor onze adviezen”, zegt Jeanne. “Zo leveren we een wezenlijke bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning in onze gemeente. Onder alle voorstellen aan de gemeenteraad móet een advies van ons liggen. Want uiteindelijk heeft de politiek het laatste woord.” Gerry besluit: “Het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken. Daarom heeft deze manier van inspraak waarde. Wij zijn de stem van de inwoners.”

Meer weten over de Participatieraad? Zelf meedenken? Of zoekt u contact? Kijk op www.participatieraadvenray.nl.

Nieuwe voorzitter
Sjaak Aveskamp is de nieuwe voorzitter van de kamer Jeugd, Welzijn, Zorg. Sjaak is sinds vorig jaar met pensioen. Daarvoor werkte hij bij onder andere het Vincent van Gogh Instituut als hoofd Opleidingen, hoofd Personeel & Organisatie en manager ouderenpsychiatrie. Vanaf 2001 was hij regiodirecteur Horst/Venray bij de Zorggroep. Daar had hij specifieke aandacht voor de zorg voor mensen met dementie. Nu zet hij zich in voor onder andere de Participatieraad. “Ik hoop dat ik hiermee iets van waarde kan toevoegen aan de gemeenschap.”

Venray, focus op mensen
 
_BT Clear