Samen pakken we het aan
Jeugdhulp in de gemeente Venray

Zit je kind niet lekker in zijn vel? Of maak je je wel eens zorgen over zijn ontwikkeling? Gaat het thuis misschien niet goed met de kinderen vanwege ziekte of andere gezinsproblemen? In de gemeente Venray kunt u voor jeugdhulp makkelijk en direct terecht bij de gezinscoaches. Neem vrijblijvend contact op met de gezinscoaches, mogelijk helpen zij u al snel op weg. Als blijkt dat er specialistische hulp nodig is, brengen zij u in contact met de jeugdconsulenten. Zij bekijken samen met u welke hulp op maat er nodig is. En brengen vervolgens u en uw kind in contact met de juiste zorgverleners.

Problemen voorkomen

De gezinscoaches helpen ouders en kinderen bij (opvoedings)problemen en geven waar nodig lichte ondersteuning.

Problemen op school of bij een scheiding. Of vragen over en twijfels bij bedplassen, puberteit of seksualiteit. Eigenlijk kunnen ouders, en ook de kinderen en jongeren zelf, met alle vragen of problemen waar ze mee worstelen terecht bij de gezinscoaches. Zij staan vooral aan de lat voor informatie over en advies bij opvoedings- en lichte ondersteuningsvragen. “Neem in zo’n geval dan ook gerust contact op”, adviseert teamcoördinator Jules Houben aan ouders. “Natuurlijk, het zal soms best moeilijk zijn om te erkennen dat je het even niet meer weet. Zeker als het gaat over opvoeding, of problemen in de relatie die weerslag hebben op de kinderen. Iedereen denkt dat het altijd maar vanzelf goed moet gaan. Maar dat is niet zo. We hebben dan ook liever dat mensen tien keer bellen, dan dat ze te lang wachten en het probleem groter en misschien té groot wordt. Het helpt namelijk vaak al als je even kunt sparren of overleggen. Zónder dat er gelijk een heel hulpverleningstraject wordt opgestart. Bij de gezinscoaches kun je heel makkelijk en laagdrempelig je vragen neerleggen. Zeker voor jonge ouders fijn, het is eigenlijk wel logisch toch, dat zij vragen hebben over opvoeding? En dat is helemaal niet erg.”

Aanspreekpunt op school

Het team gezinscoaches is samengesteld uit medewerkers van drie organisaties: Synthese, MEE en Bureau Jeugdzorg. Samen hebben zij de nodige ervaring op gebied van jeugdproblematiek en jeugdhulpverlening. Ze houden kantoor in het gebouw van Synthese. Daarbij houden zij regelmatig spreekuur op de verschillende scholen in de gemeente. En overleggen dan ook met de leerkrachten. “Die pikken immers vaak de eerste signalen op”, zegt Jules Houben. “Zo kunnen we dan als we problemen signaleren tijdens het spreekuur op school al een gesprekje aanknopen. Uiteraard kunnen de ouders ook zelf de gezinscoach aanspreken.” De gezinscoaches bekijken ook samen met de ouders en de kinderen/jongeren of het eigen netwerk mogelijk nog ondersteuning kan bieden. “Grootouders, een tante, de buurvrouw, vaak zijn er in de eigen omgeving namelijk eveneens mensen die kunnen helpen of ondersteunen.”

Preventie

De gezinscoaches verzorgen daarnaast ook trainingen en cursussen. Bijvoorbeeld over pesten, of omgaan met sociale media. Voor ouders, maar ook voor jongeren en leerkrachten. “Als je ziet dat kinderen bijvoorbeeld onzeker zijn in hun sociaal functioneren, kan dat zorgen baren. Maar het is vaak niet meteen iets wat grote zorg behoeft”, verduidelijkt Jules Houben nogmaals. “Het laagdrempelig aanspreekpunt en de trainingen zijn vooral bedoeld om problemen te voorkomen of ervoor te zorgen dat ze niet erger worden. Preventie is onze insteek. Want voorkomen is nog altijd beter….”

De gezinscoaches van de gemeente Venray zijn bereikbaar via de scholen, en het kantoor van Synthese aan de Leunseweg 51 in Venray. Ze zijn rechtstreeks telefonisch bereikbaar via nummer (0478) 51 73 10 en via e-mail: [email protected].

Specialistische zorg en maatwerk

Vraagt een (gezins)probleem met kinderen tot 18 jaar om specialistische zorg of maatwerk? Dan zorgen de jeugdconsulenten van de gemeente voor passende hulp en ondersteuning.

Als dat nodig is, verwijzen de gezinscoaches ouders door naar de jeugdconsulenten van de gemeente Venray. Maar uiteraard kunnen ouders zich ook zelf melden bij de gemeente als maatwerk of specialistische zorg nodig is. Dan vindt er eerst thuis een keukentafel-gesprek plaats. “We willen namelijk graag het kind of de jongere zien. En hem of haar, afhankelijk van de leeftijd, een stem geven bij de hulpvraag. Maar vooral ook de thuissituatie ervaren, de plek waar ouders zich veilig en vertrouwd voelen”, zegt jeugdconsulent Femke Direks. “Samen kijken we dan zo breed mogelijk naar wat er aan de hand is. Waar loop je tegenaan? Wat gaat er wel goed? Wat is nu precies de hulpvraag, en hoe kunnen we de hulp het beste aanvliegen? Want het maakt uiteraard een groot verschil of je hulp nodig hebt omdat je kind autistisch is, of dat er relatieproblemen zijn in het gezin, of psychische problemen, om maar een paar voorbeelden te noemen.” Een of twee gesprekken zijn meestal voldoende om goed in kaart te brengen welke hulp precies nodig is. “Vaak zijn in een eerdere fase al school, huisarts of een zorgaanbieder geraadpleegd”, weet Femke. “Zij kunnen soms ook nog helpen om scherp te krijgen welke zorg het beste past. Ons advies bespreken we eerst met de ouders.”
Zorg moet passen

Voordat de hulpverlening daadwerkelijk start, vindt sinds dit jaar ook eerst nog een zogeheten zorgmatchingsgesprek plaats. “Dat betekent dat we eerst een gesprek aangaan samen met de ouders en de zorgaanbieder. Dat doen we om te kijken of de ideeën van de zorgaanbieder goed aansluiten bij de hulpvraag. Zo zorgen we ervoor dat de hulp goed past bij wat de ouders vinden dat hun kind nodig heeft. Samen stellen we de (gezins)doelen op waaraan we gaan werken.” De afspraken worden vastgelegd in een leefzorgplan. En dan start de jeugdhulp. “De procedure kan in principe binnen acht weken zijn afgerond”, vertelt Femke. “Uiteraard is het daarna kijken hoe snel de gewenste zorgaanbieder kan starten. Dat is altijd maatwerk. We zijn daarbij bereid om op zoek te gaan naar die uitzondering die precies past.” De jeugdconsulenten houden vervolgens ook vinger aan de pols om te controleren of de hulpverlening verloopt zoals afgesproken. “Puur op het proces”, verduidelijkt Femke Direks. “Want de inhoud van de hulp is uiteraard niet aan ons. Wat we wél doen is proberen is alle betrokkenen volgens één plan te laten werken. Uiteraard houden de ouders de regie. Maar wij zijn er altijd om hen daarin te ondersteunen. Ik zeg altijd tegen ouders: bel ons! We kunnen je zorgen niet overnemen, maar wél relevante hulp inschakelen.”

 

‘Op eigen kracht weer verder’

Sandra (16) heeft PDD-NOS, een vorm van autisme. Twee jaar geleden ging het flink mis op school, maar inmiddels verkeert het gezin weer in rustig vaarwater.

Joop en Joke (in verband met hun privacy vermelden we niet de echte namen van de gezinleden) hebben al de nodige ervaring met hulp- verleners. Hun oudste dochter Sandra, nu 16, werd op haar negende gediagnosticeerd met PDD-NOS, een vorm van autisme. Zoon Roel (14) heeft ook PDD-NOS, zij het in een mildere vorm. “Een etiketje. Maar je krijgt er wel sneller hulp door”, zegt moeder Joke. Dochter Loes (12) draait overigens gewoon lekker mee in het gezin. Sandra had van kleins af aan gedragsproblemen. “Met PDD-NOS mis je dat sociale stukje”, legt Joke uit. “Sandra kon vaak boos worden, omdat ze niet begrepen werd. Ging met dingen gooien. Later, op school, vertoonde ze wel wenselijk gedrag, maar de opgekropte frustratie kwam er dan thuis uit. Ze zat op speciaal onderwijs, tussen heel drukke kinderen. Te veel prikkels voor haar.” Sandra wist het dan ook heel zeker: de middelbare school werd regulier onderwijs. “Daar is ze dan niet vanaf te brengen”, zegt vader Joop. “Maar, ze zet zich dan ook voor honderd procent in.”

Zoeken naar juiste hulp

Het ging in eerste instantie ook prima, maar op een gegeven moment raakte Sandra met zichzelf in de knoop. Ze werd depressief en angstig om naar school te gaan. En bleef uiteindelijk twee maanden thuis. Joke en Joop, die op dat moment zelf met gezondheidsproblemen kampte, schakelden jeugdconsulent Femke Direks in. Zij kende het gezin, omdat Sandra eerder al persoonsgebonden budget (PGB) kreeg voor het ontwikkelen van sociale activiteiten. “Femke kwam evengoed weer blanco binnen, ze luisterde opnieuw naar ons verhaal. Samen hebben we gezocht naar de juiste hulp voor Sandra. Want er zijn veel verschillende zorgaanbieders! Femke luisterde en dacht goed mee. We kwamen uit bij een bureau voor individuele- en gezinsbegeleiding, psychosociale begeleiding en EMDR, een therapie voor mensen die een trauma te verwerken hebben. Op hun advies ben ik bijvoorbeeld samen met Sandra naar school gaan fietsen, om te kijken waar onderweg knelpunten zaten.”

Op eigen kracht verder

Inmiddels gaat het weer goed met Sandra. In de zomervakantie heeft zij keihard doorgewerkt om toch dit jaar eindexamen te kunnen doen. Haar plannen voor haar vervolgopleiding heeft ze klaar. Joke: “We hebben alle hulp gekregen die we nodig hadden. En relatief makkelijk.

Voorheen, bij de aanvraag van het PGB, moesten we stapels papieren invullen. Nu regelt de gemeente dat allemaal.” De ouders zijn tevreden over het gevolgde traject. “Sandra heeft nog een soort van strippenkaart gekregen. Zodat ze zich niet helemaal losgelaten voelt, ze mag naar eigen keus nog een aantal keren terugvallen op de hulpverlener. Dat geeft vertrouwen en een stukje veiligheid. Ze heeft veel geleerd en kan nu weer op eigen kracht verder.”

Venray, focus op mensen
 
_BT Clear