Als nieuwkomer op de woningmarkt een huis kopen dat op het eerste gezicht onbetaalbaar lijkt….;

uw huis duurzamer maken door energiebesparende maatregelen…..;

ouder worden en zorgen dat u kunt blijven wonen in uw eigen woning….;

of uw asbestdak laten verwijderen. Voor wie het realiseren van dit soort woonwensen financieel onhaalbaar lijkt, kan via de gemeente een lening ‘op maat’ aangaan.

Starterslening

Een eerste eigen huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw normale hypotheek.

De gemeenteraad heeft de voorwaarden waaronder een Starterslening kan worden verstrekt, vastgelegd in een verordening. De maximale koopsom waarvoor een lening voor de eerste aankoop van een eigen huis wordt verstrekt, is vastgesteld op € 180.000,- .

_BT Clear

Lelystad helpt met stimuleringsleningen

_BT Clear

De regeling geldt alleen voor bestaande woningen, dus niet voor nieuwbouw. Voor tot woningen omgebouwde kantoorpanden (zogenoemde ‘transformatiepanden’) kan ook een starterslening worden aangevraagd.

De Starterslening bevordert de doorstromi ng op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders (nog) onbereikbaar is.

‘revolverende fondsen’

De in de loop der tijd terug te ontvangen aflossingen met bijbehorende rente blijven per starters-, blijvers-, asbest- of duurzaamheidslening beschikbaar in een zogenoemd ‘revolverend’ fonds. Met de terugbetalingen kunnen dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. Zo kost het verstrekken van de diverse leningen de gemeente geen extra geld, maar draagt het wel bij aan versterking van de Lelystadse woningmarkt.

Duurzaamheidslening

Energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten, voor een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Wilt u in uw woning energiebesparende maatregelen treffen zoals isolatie of duurzaam opwekken van energie, dan bestaat de mogelijkheid een duurzaamheidslening aan te vragen.

De gemeenteraad heeft onlangs wederom 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen. De gemeente Lelystad geeft u graag meer informatie.

Voorwaarden

Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke duurzaamheidslening moet u eigenaar-bewoner zijn van de woning. Deze moet gebouwd zijn voor 1995. Het grootste verschil kan namelijk worden gemaakt in gebouwen tot dat bouwjaar, omdat in 1995 de energieprestatienorm is ingevoerd voor nieuwbouw. Dat geldt niet voor maatregelen zoals zonnepanelen of een zonneboiler, hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. Daarnaast maakt een financiële toets onderdeel uit van de aanvraag, waarbij wordt gekeken naar inkomen en huidige lasten

Meer met minder

Op de website www.bespaarlokaal.nl kunt u ontdekken welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tegemoetkoming in de kosten vindt u op deze website informatie over de geldende financieringen en subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning. Arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatie vallen permanent onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Voorwaarde is dat de woning ouder is dan 2 jaar. In aanmerking komen: isolatie van vloeren, muren en daken met bijvoorbeeld glaswol, steenwol of piepschuim en het aanbrengen van isolatieglas.

Blijverslening

Lelystad stimuleert met het aanbieden van een ‘Blijverslening’ het levensloopbestendig maken van huizen. Met bijvoorbeeld het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond, het verwijderen van drempels, aanbrengen van rolstoelbrede deuren, installeren van technische (zorg)voorzieningen, etc. kunnen ouderen en zorgbehoevende langer zelfstandig thuis blijven wonen. Rijksbeleid is er op gericht om ouderen langer zelfstandig en comfortabel thuis te laten wonen. Lelystad sluit daar met de Verordening Blijverslening op aan. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten.

Meer informatie over de Blijverslening in de gemeente Lelystad vindt u op www.lelystad.nl/blijverslening.

Informatie en aanvragen

Voor informatie over stimuleringsleningen, waaronder de introductie van de Verzilverlening, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de adviseurs Kim Linszen-Kuijpers en Ria Wolfs. Inloopspreekuur is er elke woensdag van 09.00 - 12.00 uur op het Informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2, tel 14 0320, [email protected]. De uitvoering van de verschillende leningen wordt gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Eerst vraagt u bij de gemeente om een aanvraagformulier. Als u voldoet aan de financiële toets en de per regeling in een verordening vastgelegde voorwaarden, kunt u daarmee vervolgens terecht bij het SVn die de leningen beheert. Wie meer wil weten over de leningen en de specifieke Lelystadse verordeningen kan ook terecht op de website van de gemeente Lelystad en op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) .

Verzilverlening Asbestverwijdering

Lelystad is bezig met de introductie van een 3e leenvorm: de Verzilverlening. Deze is in eerste instantie alleen voor het kunnen saneren van asbestdaken. Het is een aanvulling op twee reeds bestaande leenvormen. Het c ollege werkt aan een voorstel de Verzilverlening ook beschikbaar te maken voor andere doeleinden.

De Verzilverlening is een leenvorm waarmee de oudere woningeigenaar met een klein inkomen de overwaarde van zijn/haar huis kan benutten. Vanwege de urgentie en de behoefte bij inwoners om te kunnen starten met asbestverwijdering, wil het college de Verzilverlening voor dit doel versneld aanbieden. De gemeenteraad neemt nog voor de zomer van 2018 een beslissing.

Inwoners uit Lelystad kunnen op dit moment gebruik maken van twee soorten leningen om asbestdaken van woningen te saneren. Dit zijn de Stimuleringslening Asbestverwijdering en Maatwerklening Asbestverwijdering. De Verzilverlening komt daar als derde leenvorm, voor een specifieke doelgroep, bovenop.

Kijk voor alle nadere informatie over asbest in uw woning, het verwijderen en de financiering daarvan op www.lelystad.nl/asbest.

_BT Clear

_BT Clear