Ina Adema is sinds september 2016 burgemeester van Lelystad. Lang genoeg om – ook als inwoonster - helemaal ingeburgerd te raken en met overtuiging de kwaliteiten van de stad uit te dragen en de belangen van de Flevolandse hoofdstad te dienen. Samenwerking en verbinding zijn daarbij sleutelwoorden. “Want samen kun je meer dan alleen, sta je sterker”, aldus de burgemeester

“Dat gebeurt in de stad op buurt- en wijkniveau met bewoners en bijvoorbeeld een woningcorporatie; op stedelijk niveau met bijvoorbeeld maatschappelijke en culturele instellingen, in provinciaal verband met omliggende gemeenten en de provincie Flevoland. We functioneren in een groot stedelijk netwerk als de Metropoolregio Amsterdam. En uiteraard zijn er de zogenoemde ‘Haagse contacten’ tot op het niveau van ministers en de minister-president.”

Een recent voorbeeld van samenwerking is het opstellen van een samenwerkingsagenda met buurgemeente Almere. “We hebben besloten de al bestaande prima samenwerking te intensiveren,” zegt Ina Adema. Beide gemeenten vormen -met de provincie Flevoland als 3e partner- een deelregio binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Burgemeester Ina Adema d.d. 12 april 2018 bij de MRA-deelregiokaart Almere-Lelystad. De iconen verbeelden de thema’s waarop zal worden samengewerkt: Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Governance/Financiën.

_BT Clear

Lelystad zoekt samenwerking en verbinding

_BT Clear

“Het opstellen van een samenwerkingsagenda is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen. Die belangen liggen op verschillende terreinen zoals Economie, Wonen, Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaa mheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën.”

Oorsprong

Het nog meer gezamenlijk optrekken vindt zijn oorsprong in de gezamenlijke historie en wordingsgeschiedenis:

  • het zijn beide nieuwe steden die symbool staan voor de moderne ruimtelijke ordeningsgeschiedenis van Nederland;
  • hoewel verschillend in ruimtelijke opzet en sociaaleconomische opmaak hebben beide steden ook overeenkomsten op het vlak van stedelijke ontwikkeling;
  • beide steden zijn deel van de oostkant van de Metropoolregio Amsterdam;
  • de steden liggen op een belangrijke ruggengraat van de MRA, namelijk de ontwikkelings-as Schiphol-Amsterdam- Almere-Lelystad richting de Zwolse regio e.v.

MRA-actieagenda

Ina Adema: “Lelystad heeft een unieke positie die – zo lijkt het – door steeds meer mensen dan alleen de eigen inwoners wordt gezien. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Daar gaan we nu de vruchten van plukken. Uiteindelijk gaat het om het zien en creëren van kansen. Kansen om te ondernemen, kansen op werk, kansen om de juiste opleidingen te volgen, ruimte om te wonen, ruimte om te recreëren, het aangaan van uitdagingen om samen die gastvrije, verrassende en zelfbewuste samenleving te vormen die we voorstaan. Daar past de uitdaging van de Samenwerkingsagenda met Almere bij.

In 2018 zal gestart worden met een herijkingstraject van de huidige actieagenda van de gehele Metropoolregio. Doel is om deze in 2019 te presenteren op een MRA congres. Het is dus van belang dat de Flevolandse en daarmee Lelystadse en Almeerse belangen goed in beeld komen en kunnen worden ingebracht en geborgd in de nieuw op te stellen MRA-actieagenda. Dat zullen we doen in afstemming met de onlangs geïnstalleerde nieuwe gemeenteraad. De agenda kan nog worden bijgesteld en aangevuld.” 

Uitwerkingen

“Voorbeelden van concrete uitwerkingen van samenwerking zijn o.a.: gezamenlijke (city)marketing en (internationale) acquisitie van bedrijven en toerisme, bevorderen van circulaire economie en vorm geven aan de energietransitie (ook in relatie tot woningbouw), bijdragen aan de versnellingsopgave woningbouw, aanpak van verouderde wijken incl. asbestproblematiek; natuurontwikkeling (Marker Wadden, Nationaal Park Nieuw Land), exposure en spin off Floriade, bereikbaarheid (slimme en duurzame mobiliteit), onderwijsontwikkeling(o.a. opleidingen luchtvaart, logistiek, techniek), werkgelegenheidsontwikkeling waaronder aanpak jeugdwerkloosheid en voorkoming voortijdig schoolverlaten.”

Deels zijn dit onderwerpen die in deze ‘Wonen en Leven in Lelystad’-krant terugkomen en worden belicht. “Ik hoop dat het bijdraagt aan samenwerking en verbinding in de stad”, aldus Ina Adema.

_BT Clear

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente
Lelystad

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Fotografie
Fotostudio Wierd;
Jasper Pluim City Marketing Lelystad,
Bureau Lang zult u wonen.

Mei 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

_BT Clear