Vicevoorzitter Groninger Dorpen Jan Boer

“Leefbaarheid en veiligheid voorop”

 

Voor Groninger Dorpen staat de leefbaarheid op het platteland centraal. “Daarom praten we mee over de aardbevingsproblematiek. Niet als actiegroep, maar als informatieorgaan, schakel tussen partijen en initiatieven, en als belangenbehartiger van dorpsbewoners”, aldus vicevoorzitter Jan Boer. “Naast leefbaarheid zetten we ons in voor het versterken van de bestaande woningvoorraad en waardevermeerdering van woningen, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van energiebesparende maatregelen. Als lid van de Dialoogtafel praten we over alle dossiers mee, van waardevermindering tot en met het schadeprotocol. De positie en betrokkenheid van bewoners is essentieel voor ons.”

Groninger Dorpen is de provinciale koepel van 157 dorpsbelangenorganisaties en 107 dorpshuizenorganisaties. De vereniging heeft kennis over dorpen, dorpshuizen en relevante ontwikkelingen en netwerken.  Samenwerking is voor de vereniging een belangrijk middel om doelen te bereiken, ook waar het gaat om de aardbevingsproblematiek.

Plattelandspanel

Om een goede vertegenwoordiging te kunnen vormen, heeft Groninger Dorpen een Plattelandspanel ingesteld. “Via online peilingen leggen we deelnemers actuele stellingen en gespreksonderwerpen voor. Alle Groningers kunnen zich aanmelden, via onze website www.groningerdorpen.nl. Ook nodigen we het Plattelandspanel uit voor zogenaamde bijzettafels, waar ruimte is voor toelichting op en vragen over onderwerpen van de Dialoogtafel.”

Ga naar www.groningerdorpen.nl. Daar kunt u zich ook opgeven als deelnemer van het Plattelandspanel.

Verbeteren schadeherstelproces

“Onze focus ligt op het verbeteren van het schadeherstelproces, de aanpak rond preventieve maatregelen, compenserende maatregelen en veiligheid. Maar het gaat ons ook om het toekomstperspectief en de leefbaarheid in onze provincie. Zo laten we het nieuwe leefbaarheidsfonds aansluiten bij de eigen plannen van dorpen en dorpshuizen, en helpen we initiatieven op weg.”

Informatievoorziening

Een ander belangrijk punt is betrouwbare informatievoorziening over gaswinning en aardbevingen. “Dat bieden we door een apart dossier op onze website. Met nieuws, links, praktische tips en informatie over ons Plattelandspanel en de Dialoogtafel. Verder richten we ons op informatie-uitwisseling met bewoners en organisaties.”
Groninger Dorpen houdt ook zogenaamde Dorpenrondes. “Dat zijn informatieve bijeenkomsten voor dorpsbelangen en bewoners uit het betreffende dorp en nabije omgeving. Een plek om informatie, zorgen en ideeën te delen. Ook is er gelegenheid te praten met contactpersonen van de NAM en het Centrum Veilig Wonen over schadeafhandeling. Zelf spreek ik ook, bijvoorbeeld over de opening van het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel, waar subsidies aangevraagd kunnen worden voor initiatieven om de leefbaarheid te vergroten.”

Dialoogtafel

Groninger Dorpen maakt onderdeel uit van de Dialoogtafel, die voortgevloeid is uit het advies van de Commissie Meijer en zich inzet voor de door aardbevingen getroffen regio. “Wij zien deelname als een kans om de input en belangen van bewoners in te brengen.”