DE CLIËNTENRAAD JEUGDWET

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders/verzorgers. De gemeente bekijkt graag, in samenspraak met inwoners, welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee. Daarbij wordt de gemeente geholpen door de Cliëntenraad Jeugdwet. Meer informatie over de Cliëntenraad Jeugdwet leest u op pagina 11 van deze informatiekrant.

_BT Clear

SAMENWERKING ONDERWIJS EN GEMEENTE:GEEN KIND BUITEN SPEL

Na de invoering van de Wet passend onderwijs en de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten, zijn het onderwijsveld op Goeree-Overflakkee en de gemeente dichterbij elkaar gekomen. Een intensievere samenwerking is ontstaan. Beide partijen weten elkaar als gesprekspartners in een vroeg stadium te vinden. Een samenwerking die in de ogen van alle betrokkenen goed en noodzakelijk is.

_BT Clear

Waarom samenwerken?
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Met de komst van deze wet hebben scholen een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Die extra ondersteuning kan jeugdhulp zijn.

Ook gemeenten hebben een zorgplicht: met de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet, per 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ieder kind die een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.

Hoe ziet de samenwerking er op Goeree-Overflakkee uit?
De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn ondergebracht in de Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. De samenwerking tussen onderwijspartijen en de gemeente Goeree-Overflakkee is dagelijks zichtbaar. Medewerkers vanuit het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee zijn een aantal keren per week werkzaam in het team Jeugd en Gezin van de gemeente. Dit team voert de jeugdhulp vanuit de gemeente uit. Op deze manier ontstaat er een directe verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Partijen weten van elkaar wat ze doen en er vindt afstemming plaats over welke ondersteuning het beste is voor de jeugdige.

Een ander voorbeeld waaruit de verdergaande samenwerking blijkt, is de oprichting van de zogenaamde KOZA (Kleuter Onderwijs Zorg Arrangement). De KOZA is een voorziening die bedoeld is voor jonge risico kinderen (in de leeftijd van 4 tot 6 jaar), voor wie nog niet duidelijk is welk onderwijs en welke zorg passend is. De kinderen worden binnen deze voorziening een jaar lang begeleid en geobserveerd door deskundigen, waarna er tot een passend advies gekomen kan worden. Deze voorziening is gestart als proef. Aan deze proef werken vier scholen, het Samenwerkingsverband, Educé (voorheen Horizon) en de gemeente Goeree-Overflakkee samen. De verwachting is dat deze werkwijze en samenwerking in 2020 definitief worden.

Daarnaast investeren de gemeente Goeree-Overflakkee en het Samenwerkingsverband al een aantal jaren intensief in (vroeg) signalering op scholen.

Het doel hiervan is de behoefte aan ondersteuning eerder in beeld te krijgen. Dat gebeurt in de vorm van SOT’s (School Ondersteunings Teams) op de basis- en voortgezet onderwijs scholen. Het SOT is een kortdurend frequent overleg, waarin de Coördinator Onderwijs Ondersteuning (Voortgezet Onderwijs) of Intern Begeleider (Primair Onderwijs) met een jeugdverpleegkundige en School Maatschappelijk Werker overleggen over leerlingen waarover men zich zorgen maakt. Zo kan men vroegtijdig signaleren en doorverwijzen indien nodig, waardoor problematiek niet escaleert.

Geen kind buiten spel
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de huidige (werk)praktijk die een directe uitwerking of het gevolg zijn van de geïntensiveerde samenwerking tussen onderwijs en gemeente. De komende jaren zullen nog meer plannen ontwikkeld worden, met als ultiem doel: geen kind buiten spel!

_BT Clear