VOOR IEDEREEN IS ER LAAGDREMPELIGE HULP!

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de specialistische jeugdhulp. Deze taak wordt door het team Jeugd en Gezin uitgevoerd. Vaak is het zo dat als ouders of jongeren hulp vragen aan het team Jeugd en Gezin het probleem al groot is. Terwijl als in een eerder stadium hulp gevraagd wordt, het probleem minder groot is en eenvoudiger hulp ingezet kan worden. De problemen zijn dan nog hanteerbaar en kunnen vaak laagdrempeliger opgepakt worden. Dit type hulpverlening wordt ook wel voorliggende jeugdhulp genoemd. Voorliggende jeugdhulp is hulp waar ouders/verzorgers of jongeren naar toe kunnen gaan zonder verwijzing of toestemming van de gemeente. Dit noemen we algemeen toegankelijke hulp.

_BT Clear

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat 36 procent van de ouders met thuiswonende kinderen zegt zich in het afgelopen jaar wel eens zorgen te hebben gemaakt over de opvoeding of ontwikkeling van één of meerdere van hun kinderen. 60 procent van deze ouders heeft daarvoor hulp of advies gezocht buiten het gezin, de familie of de vriendenkring. Hieruit blijkt dat veel ouders niet zo goed weten hoe ze met veel voorkomende problemen om moeten gaan.

Veel problemen zijn hartstikke normaal. Somberheid, angst, druk gedrag, tegendraadsheid, agressie, het zijn allemaal – tot op zekere hoogte – normale verschijnselen bij kinderen. 

Veel van deze problemen zijn gebonden aan de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Het is het moment waarop dit soort gedrag optreedt, de duur en de intensiteit die maken of iets wel of niet zorgen moet baren. Omdat veel problemen heel normaal zijn, is het omgaan met die problemen te beschouwen als een gewone opvoedingsopgave voor ouders. Vroegtijdige opvoedingsvoorlichting, advies en ondersteuning aan ouders kan verergering van problematiek en verwijzing naar specialistische jeugdhulp voorkomen.

KWADRAAD MAATSCHAPPELIJK WERK
Kwadraad speelt in op de uitdagingen die mensen tegen kunnen komen in hun leven en ondersteunt bij het vinden van antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, rouw, relatie en huwelijk, ruzie en geweld, assertiviteit, echtscheiding, etcetera. Kwadraad gaat uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en sluit aan bij de leefwereld van haar cliënten. Uitgangspunt binnen de hulpverlening is om mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. Op de website van Kwadraad staat veel informatie over wat het maatschappelijk werk doet en over de trainingen die gegeven worden.

Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers van Kwadraad aanwezig op alle scholen op ons eiland. Zij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en/of hun ouders en leerkrachten die te maken hebben met bijvoorbeeld faalangst, echtscheiding, onzekerheid, zelfbeeld, rouw en verlies en verwijzen door indien nodig. Deze hulp is laagdrempelig, preventief en kosteloos. Kwadraad maakt onderdeel uit van het School Ondersteunings Team (SOT), meer hierover leest u op pagina 9 van deze informatiekrant.

Meer informatie: www.kwadraad.nl

In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn verschillende partijen die deze algemeen toegankelijke hulp bieden:

HET BEGINT BIJ MIJ (HBBM)
HBBM training is voor ouders en mede-opvoeders die hun eigen kracht willen vergroten, opvoedvaardigheden willen leren en eventuele negatieve patronen willen omzetten in positieve patronen. Met de training wordt geleerd (weer) controle te krijgen over de opvoeding. Men leert om op een positieve manier op te voeden en het zelfvertrouwen van kind(eren) te vergroten. Ook activeert de training de sociale contacten en verstevigt het de sociale netwerken rondom de kind(eren) en ouder(s)/mede-opvoeders.

Meer informatie: www.hetbegintbijmij.nl

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)
Het CJG is gevestigd op verschillende plaatsen op het eiland Goeree-Overflakkee en voert de Jeugdgezondheidszorg uit van -9 maanden (dus al tijdens de zwangerschap) tot 18 jaar. Het CJG streeft er naar dat kinderen gezond en veilig opgroeien en staat naast ouders en andere opvoeders om dit mogelijk te maken. Het CJG doet dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen. Er is altijd een CJG in de buurt waar je gemakkelijk even binnen kan lopen. Op Goeree-Overflakkee heeft het CJG vijf vestigingen:

  • Middelharnis, Juliana van Stolberglaan 19
  • Dirksland, Achterdorp 3
  • Ouddorp, Dorpstienden 3
  • Oude-Tonge, ’t Getij 1a (Ebbe en Vloed)
  • Ooltgensplaat, Langeweg 27

Meer informatie: www.cjggo.nl

BUREAU JIP (JEUGD IN PERSPECTIEF)
JIP is gevestigd in Sommelsdijk en biedt in opdracht van de gemeente groeps- of individuele trainingen aan ouders en jongeren. Onderdeel daarvan kan zijn: training van de sociale vaardigheden; het reguleren van emoties; behandelen van faalangst en enkelvoudig trauma. Ook zijn er trainingen voor kinderen van gezinnen in echtscheiding (Kies) en opvoedondersteuning.

Meer informatie: www.bureaujip.nl

_BT Clear