WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST!

Zo luidt een bekend Nederlands gezegde. Immers, wie investeert in de jeugd kan hier in de toekomst profijt van hebben. Dat onderschrijft de gemeente Goeree-Overflakkee ook, daarom is er volop aandacht voor de jeugd. Zo zijn er jongerenwerkers actief, is er buurtsport, wordt er bij de inrichting van wijken rekening gehouden met speelvoorzieningen, is er veelvuldig overleg met het onderwijs en wordt er passend onderwijs geboden. De gemeente Goeree-Overflakkee investeert in de jeugd en doet wat binnen de mogelijkheden ligt om de jeugd veilig en gezond te laten opgroeien.

_BT Clear

Goeree-Overflakkee telt momenteel ongeveer 14.000 jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 23 jaar. Met het overgrote deel gaat het gelukkig hartstikke goed. Zij doorlopen het traject naar volwassenheid zonder al te grote problemen. Overal is wel eens wat, maar uiteindelijk komt men er wel. Toch kan dit niet als vanzelfsprekend gezien worden. We weten dat er veel factoren zijn die verstorend kunnen werken. Lichamelijke of geestelijke tegenslagen, een niet optimale thuissituatie, schulden, leerproblemen, verslavingsproblematiek, het worstelen met je eigen ‘ik’. Zomaar een greep uit de onderwerpen die jeugdige levens nadelig kunnen beïnvloeden.

Daar sluit de gemeente de ogen niet voor en wij vragen u dat ook niet te doen. We zijn vaak geneigd om zaken zelf te willen oplossen. Ook al staat het water ons tot aan de lippen, met problemen lopen we niet te koop. Het gevolg is dan dat, op het moment dat er toch een beroep wordt gedaan op jeugdhulp, er vaak al sprake is van vergaande problematiek. Terwijl juist in een vroeg stadium het meeste resultaat kan worden geboekt!

Daarom investeert de gemeente ook steeds meer in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige voorzieningen. Ik vraag u, maak daar gebruik van. Om onze inwoners te informeren over het aanbod en de mogelijkheden, ontvangt u deze informatiekrant. Hierin lichten wij graag een aantal onderwerpen met betrekking tot onze jeugd en het aanbod aan jeugdhulp toe.

 

De jeugd heeft ook uw aandacht en alertheid nodig. Laten we samen (jeugdhulporganisaties, gemeente en samenleving) om onze jeugd heen staan, een helpende hand of een extra steuntje in de rug bieden, dan voorzie ik een mooie toekomst voor onze jeugd op Goeree-Overflakkee.

Vriendelijke groet,
Berend Jan Bruggeman
Wethouder Jeugd

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00 
@ETTMedia
I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Goeree - Overflakkee

Vormgeving 
Skitter

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Maart 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear